Prepravný poriadok

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Úvodné ustanovenia

 1. Na účely Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie držiteľ koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim na základe zmluvy o preprave osôb.
 2. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie prepravnej zmluvy v taxislužbe.
 3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzatvorenie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.
 4. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia. Obsah Prepravného poriadku je súčasťou každej zmluvy o preprave osôb, kde sú upravené práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy.
 5. Cestujúci uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

Povinnosti dopravcu

 1. Dopravca je povinný:
  • prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku,
  • prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie cestujúceho vydať potvrdenie o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
  • starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
  • označiť prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom

Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
  • je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
  • je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom dopravcu,
  • má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy,
  • má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy,
  • je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
  • je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI.

Výkon taxislužby

 1. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže vodič použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh.
 2. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle je zakázané cestujúcemu počas jazdy manipulácia s príručnou batožinou, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča pri vedení vozidla.
 3. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať príručnú batožinu. Vodič určí či sa batožina prepraví ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich alebo ako cestovná batožina v batožinovom priestore.
 4. Cestujúci je povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 5. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby; prípadne na požiadanie je cestujúci povinný poskytnúť vodičovi pri ukladaní alebo vykladaní primeranú pomoc
 6. Ak má vodič pochybnosti o prepravovanej batožine, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmavaní zistí že veci (zvieratá), ktoré cestujúci chce prepravovať, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z osobného vozidla taxislužby odstrániť. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty.
 7. Z prepravy sú vylúčené:
  • veci, preprava ktorých je zakázaná v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
  • nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
  • veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo pre nevhodný spôsob balenia,
  • veci, ktoré by svojím zápachom alebo vzhľadom mohli byť cestujúcim na ťarchu.
 8. Vo vozidle taxislužby sa môžu na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II, alebo v technickom osvedčení vozidla.
 9. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 10. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
  • číslo dokladu,
  • evidenčné číslo vozidla,
  • dátum jazdy,
  • východiskové a cieľové miesto prepravy,
  • zaplatené cestovné,
  • podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
 11. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
  • osvedčenie o evidencii vozidla,
  • osvedčenie o technickej kontrole,
  • osvedčenie o emisnej kontrole,
  • doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • kópiu koncesnej listiny,
  • potvrdenie o overení taxametra, ak je vo vozidle taxameter zabudovaný,
  • ID kartu vodiča taxislužby umiestnenú na viditeľnom mieste pre cestujúceho.

Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa §760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcimi prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, vo svojom sídle, prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo prostredníctvom objednávkovej služby dispečingu.
 3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku. Vodič môže odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy ak nie sú splnené podmienky Prepravného poriadku.
 5. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok Prepravného poriadku vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť ak nie sú cestujúcim splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak: 
  • to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
  • cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo alebo nápoje resp. nedodržiava ustanovenia Prepravného poriadku na zabezpečenie bezpečnej prepravy, ohrozuje bezpečnosť vodiča alebo znečisťuje interiér vozidla,
  • správanie sa cestujúceho, čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie a bezpečnosť, alebo o bezpečnosť vozidla taxislužby,
  • vzhľadom na stav cestujúceho hrozí znečistenie vozidla taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas jazdy,
  • cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť,
  • cestujúci chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné alebo bezpečné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
 3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Nakladanie s nájdenými vecami

Vodič taxislužby v prípade, ak sa nájde stratená vec cestujúceho vo vozidle taxislužby resp. Opustená batožina je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič je povinný vec odovzdať dopravcovi (prevádzkovateľovi taxislužby). Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.